Czy wspólność majątkowa małżonków powoduje konieczności wpisania małżonka do CRBR? Nie!

W czym rzecz, otóż dziś zadzwonił do mnie nieco roztrzęsiony dyrektor finansowy dość dużej grupy kapitałowej (kilkadziesiąt spółek o różnym profilu, zarządzanej przez 3 wspólników) pytając czy jeśli wspólnik ma ustawową wspólność majątkową, to czy należy także wpisać żonę.

Wątpliwość ta pojawiła się u Klienta po przeczytaniu wpisu na jednym z wiodących portali branżowych, który kilka dni temu zamieścił wpis o „groźnie” brzmiącym tytule „Do CRBR trzeba też zgłosić małżonków udziałowców, opiekunów prawnych […].

Taka ewentualność oznaczała dla mojego Klienta konieczność skorygowania na ostatniej prostej ponad 20 wpisów do CRBR.

Trzeba uważać co się czyta…

Otóż wpis na portalu nawiązywał do wyjaśnień MF, w których MF odpowiadał na pytanie, czy do rejestru należy wpisać małżonków osób, które posiadając więcej niż 25% udziałów spółki pozostających we wspólności ustawowej, jeśli udziały nabyto za środki należące do wspólności majątkowej (tak z grubsza brzmi pytanie).

Problem polega jednak na tym, że o ile pytanie (stan faktyczny) referuje do wspólności majątkowej i pochodzenia źródła finansowania udziałów – to odpowiedź MF całkowicie pomija te elementy i opiera się jedynie na „części ogólnej” definicji beneficjenta rzeczywistego (BR), która w istocie wskazuje, że BR jest osoba sprawująca kontrolę i wywierająca decydujący wpływ na spółkę na podstawie okoliczności prawnych lub faktycznych. Oczywiście taką osobą może być także małżonek osoby posiadającej formalnie udziały i wpisanej do KRSu, ale nie musi.

 „Część ogólna” definicji beneficjenta rzeczywistego odnosi się właśnie do takich sytuacji – natomiast nie ma nic wspólnego z wspólnością ustawową małżonków, a jedynie z posiadaniem faktycznego wpływu na spółkę. Jeśli więc małżonek nie wywiera takiego decydującego wpływu – nie ma podstaw do wpisania go do CRBR, bez względu na wspólność majątkową czy intercyzę – one nie modyfikują ustawowej definicji BR.

Cytowane poniżej stanowisko MF w identyczny sposób odnosiłoby się do małżonków we wspólności majątkowej, małżonków z rozdzielnością majątkową czy nawet do związku partnerskiego – wszystkie opierają się na prymacie „wywierania wpływu”, nie na rodzaju stosunku cywilnoprawnego pomiędzy zainteresowanymi.

Reasumując, moim zdaniem wbrew przedmiotowemu tytułowi artykułu – małżonkowie nie muszą być zgłaszani do CRBR (o ile nie spełniają definicji beneficjenta rzeczywistego).

Dla zainteresowanych  treść stanowiska MF

Osoba fizyczna nabyła ponad 25% ogólnej liczby udziałów spółki z o.o. będąc w związku małżeńskim w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, za środki pieniężne z majątku wspólnego. Czy w tej sytuacji jako beneficjenta rzeczywistego należy wskazać wyłącznie tę osobę fizyczną czy również małżonkę/małżonka?

Wspólnik, któremu przysługuje prawo własności więcej niż  25% ogólnej liczby  udziałów spółki z o.o. jest beneficjentem rzeczywistym zgłaszanej spółki, gdyż spełnia przesłankę zawartą w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret (-) pierwsze ustawy tj. „osobą fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej”.

Jednakże zastosowanie art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret (-) od pierwsze do czwarte oraz w wyjątkowym przypadku tiret (-) piąte ww. ustawy nie wyłącza obowiązku wskazania jako beneficjentów rzeczywistych także innych osób sprawujących kontrolę nad spółką i mogących wywierać decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez spółkę zgodnie z częścią ogólną definicji, o której mowa art. 2 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy (wprowadzenie do wyliczenia). W związku z powyższym, jeśli małżonek/małżonka tego wspólnika jest osobą sprawującą kontrolę nad spółką i mogącą wywierać decydujący wpływ na czynności lub działania spółki, zgłaszana jest również do CRBR jako beneficjent rzeczywisty spółki.

W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, do CRBR należy wpisać wspólnika spółki z o.o. jako beneficjenta rzeczywistego spółki wybierając w formularzu „Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych” w polu 17 opcję  „bezpośrednie uprawnienia właścicielskie”- podając całą wartość objętych udziałów, natomiast małżonka/małżonkę tego wspólnika należy wpisać wybierając opcje „inne uprawnienia”  i opisując w polu 24. rolę w jakiej występuje beneficjent rzeczywisty. Należy opisać stan faktyczny, w taki sposób, aby zapis był jasny, zrozumiały i nie budził zastrzeżeń (wskazać dokładne nazwy spółek i rodzaje uprawnień) np. współmałżonek udziałowca (imię i nazwisko udziałowca) wywierający decydujący wpływ na działania spółki (nazwa spółki).

Dodaj komentarz