Nowa matryca VAT i WIS

Od 1 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. matrycy VAT. Celem tych regulacji było uproszczenie oraz ujednolicenie stawek podatku VAT na produkty i usługi.

Klasyfikacje statystyczne możemy sprawdzić np. na stronach GOFIN’u.

Nowa klasyfikacja VAT

Nowe regulacje dotyczące matrycy VAT zmienią się symbole statystyczne stosowane dla celów klasyfikacji świadczeń. Od lipca 2020 r. klasyfikacja stawek VAT jest dokonywana w stosunku do:

 • towarów poprzez symbole CN (tzw. nomenklatury scalonej) lub PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych),
 • usług poprzez symbole PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) z 2015 r.

Zmiana PKWiU oraz referencja przy towarach do CN lub PKOB sprawiła, że część świadczeń zmieniła swoją stawkę podatku VAT.

Jak klasyfikować świadczenia?

Klasyfikacja świadczeń dla celów VAT, na nowych zasadach, to dłuższy temat. Od praktycznej strony sugerują w pierwszej kolejności sprawdzić przejście klasyfikacji z PKWiU 2008 na

 • CN/PKOB – w przypadku towarów
 • PKWiU 2015 – w przypadku usług.

Pamiętaj, że GUS przygotował klucze powiązań pomiędzy CN, a PKWiU 2015 oraz PKWiU 2008, a PKWiU 2015: 

LINK

Klucz powiązania pozwoli nam na określenie jaki numer PKWiU 2015 będzie miał zastosowanie do świadczenia (pod warunkiem, że mamy nr PKWiU 2008 dla niego).

Dzięki temu zdobędziemy nr PKWiU, który stosujemy od 1 lipca 2020 r. Pozostaje nam określenie pod jaką stawką VAT numer danego świadczenia występuje.

Jeżeli nie mamy starego PKWiU 2008 (do danego świadczenia nie był przypisany taki kod), musimy określić numer CN lub PKWiU 2015, korzystając z opisu klasyfikacji, opublikowanego przez GUS.

LINK

Jak to działa w praktyce?

1. Ustalamy co jest przedmiotem świadczenia (np. ziemniaki gotowane, pakowane próżniowo).

2. Dotyczy to towaru, więc zaglądamy do Nomenklatury Celnej (CN 2020).

3. CN wskazuje nam, że tego typu towar powinien być zaklasyfikowany pod kodem CN 2004 10 10

4. W ustawie o VAT (załącznikach), pozycja CN 20 występuje w załączniku nr 10 do ustawy o VAT, pozycja 13 (“Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%”).

5. W konsekwencji, do naszego towaru znajdzie zastosowanie stawka podatku VAT 5 %.

Pamiętajmy, że przy klasyfikacji świadczeń warto przeczytać wstęp do danego działu CN lub PKWiU, który określa jakie grupy świadczeń zawiera ta kategoria, a jakie są z niej wyłączone.

Gdy nie wiesz jaką stawkę VAT przypisać?

Regulacje podatkowe wprowadziły do naszego porządku prawnego Wiążącą Informację Stawkową (WIS), której celem jest (na wniosek podatnika) określić m.in.:

 • jaki kod CN, PKWiU 2015 lub PKOB powinna mieć zastosowanie do danego świadczenia,
 • właściwą stawkę VAT dla świadczenia.

Jak otrzymać WIS?

Wiążącą Informację Stawkową wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek podatnika. Wniosek o WIS wysyłamy na adres:

Krajowa Informacja Skarbowa

ul. Teodora Sixta 17

43-300 Bielsko-Biała

Wniosek zawiera w szczególności:

 • szczegółowy opis towaru lub usługi, za pomocą którego można jednoznacznie zidentyfikować go zgodnie z CN, PKWiU lub PKOB,
 • wskazanie jak zdaniem podatnika powinno być sklasyfikowane świadczenie,
 • żądanie sklasyfikowania towaru na potrzeby ustawy o VAT (w tym w przypadku braku klasyfikacji CN/PKWiU/PKOB dla danego świadczenia – jeżeli ustawa wskazuje opisowo co podlega pod daną stawkę VAT).

To co mocno odróżnia WIS od wniosków o interpretację, to:

 • brak konieczności wskazywania uzasadnienia własnego stanowiska wnioskodawcy,
 • możliwość (i raczej konieczność) załączania do wniosku również dodatkowych dokumentów/danych – próbek towarów, zdjęć, planów technicznych, składu towaru, instrukcji, zakresu umów, i innych danych, które pozwolą zidentyfikować organowi podatkowemu z jakim świadczeniem będzie się „mierzył”.

Organ podatkowy ma 3 miesiące na wydanie WIS.

Opłata od wniosku wynosi 40 zł za każde świadczenie podlegające klasyfikacji. Opłaty dokonujemy na konto o numerze:

25 1010 1212 0064 6422 3100 0000

WIS to nie interpretacja

Pamiętajmy jednak, że WIS to nie jest wniosek o interpretację. W ramach postępowania o wydanie WIS podatnik przedkłada organowi podatkowemu szereg danych (załączników) do wniosku.

Ponadto, w ramach wydawania WIS, w przypadku takiej konieczności, organ podatkowy może zlecić badania np. składu produktu, żeby określić do jakiej grupy towarów on należy. Kosz takiego badania laboratoryjnego pokrywa podatnik.

Jaka jest moc ochronna WIS?

Najistotniejsze jest to, że WIS wiąże organy podatkowe w odniesieniu towarów/usług, które są przedmiotem decyzji.

Tym samym, jeżeli podatnik otrzyma WIS, w którym organ podatkowy dokonuje klasyfikacji świadczenia na potrzeby podatku VAT, taka klasyfikacji jest wiążąca dla urzędu skarbowego.

Czy warto występowa1ć o WIS?

Zdecydowanie, tak! Moc ochronna WIS to jest chyba najważniejszy czynnik przemawiający za tym.

Jeżeli nie chcemy za kilka lat dowiedzieć się, że np. usługi montażu mebli wraz zabudową meblową na wymiar to jednak dwa różne świadczenia (8% i 23% – bo jakiś urzędnik tak twierdzi), to warto mieć te elementy potwierdzone przez WIS.

Jak wypełnić wniosek o WIS?

Ministerstwo Finansów przygotowało interaktywny wzór wniosku o WIS, który jest do pobrania ze strony MF:

WIS-W

Osobiście nie używamy tych wzorów (podobnie jak wzorów ORD-IN) ponieważ, tak jak w przypadku wniosku o interpretację, nie ma takiego obowiązku. Ważne jest natomiast, żeby wniosek o WIS (czy też wniosek o interpretację) zawierały wszystkie te elementy, które ma wzór.

Dlaczego nie używamy formularzy? Ponieważ przy bardziej rozbudowanych opisach są one niepraktyczne, wymagają wypełniania i przygotowywania większej liczby załączników WIS-W/Z.

Niemniej, na potrzeby tego instruktarzu pokażemy Wam jak wypełniać wniosek o WIS, na bazie formularza WIS-W.

Wniosek WIS-W

W pierwszej części wniosku wypełniamy:

 1. dane podatnika, w tym NIP/PESEL, adres, dane dot. weryfikacji podatnika,
 2. wybieramy czy składamy wniosek czy jego uzupełnienie.

Określamy status wnioskodawcy, tj. wniosek o WIS może być złożony przez:

1) podatnika VAT, posiadającego nr NIP,

2) podmiot, który nie jest podatnikiem VAT, ale który zamierza dokonywać czynności podlegających opodatkowaniu VAT (np. przed założeniem działalności gospodarczej i zarejestrowaniem się jako podatnik VAT).

3) zamawiającego w przetargach publicznych – w jakim kwestia właściwej stawki podatku VAT ma znaczenie np. dla konstrukcji zamówienia publicznego (ważne w szczególności dla podmiotów, które nie odliczają VAT).

Dane o pełnomocniku – jeżeli będzie występował.

Pozycję 51 wypełniamy, jeżeli chcemy by WIS i pisma w sprawie doręczyć nam w formie elektronicznej (ePUAP). Dla pełnomocników profesjonalnych jest to oblig, dla pozostałych – opcja. Oznacza to, że WIS (oraz korespondencja z tym związana) może być nadal dostarczana papierowo.

Następnie określamy co jest przedmiotem wniosku:

1) towar – jeżeli organ podatkowy ma określić stawkę podatku VAT dla naszego towaru,

2) usługa – jeżeli organ podatkowy ma określić stawkę podatku VAT dla naszych usług,

3) towar/y lub usługa/i – jeżeli przedmiotem wniosku jest kilka elementów składających się na jedną całość (tzw. świadczenie kompleksowe). Mówimy tu o takiej sytuacji, w której z punktu widzenia konsumenta kupuje on całość świadczenia, składającego się z kilku elementów, z tym że konsumenta nie interesują poszczególne elementy tylko całość świadczenia. 

Jako przykład można podać przygotowanie mebli w zabudowie (tj. pomiar, projekt, zakup materiału, przygotowanie materiału pod wymiar, złożenie mebli, zamontowanie mebli). Świadczenie składa się z szeregu elementów, ale z ekonomicznego punktu widzenia klienta są one nieważne – klienta interesuje efekt końcowy, tj. zakup mebli kuchennych na wymiar. 

Świadczenia złożone vs. szereg świadczeń odrębnych oraz jak je określać to przysłowiowy “temat rzeka”. Szczegółowo o tym może innym razem.

Jeżeli pytamy o tzw. świadczenie złożone, to następnie wskazujemy liczbę towarów/usług, które składają się na to świadczynie.

Kolejnym elementem jest wskazanie na podstawie jakiej klasyfikacji ma zostać ustalona stawka:

1) CN – towary

2) PKOB – budynki / nieruchomości

3) PKWiU – usługi

Wnioskodawca może zaproponować jakiej klasyfikacji użyłby do danych świadczeń – jest to opcjonalne, ale warto pokusić się o własną klasyfikację, żeby też czasami “naprowadzić” organ podatkowy na kierunek naszego rozumienia klasyfikacji świadczenia dla celów VAT. W takim wypadku podajemy odpowiednie numery klasyfikacji dla poszczególnych świadczeń, będących przedmiotem wniosku o WIS.

Jeżeli chcemy w ramach WIS potwietwierdzić klasyfikację danego świadczenia (CN/PKWiU/PKOB) oraz stawkę VAT dla tego świadczenia, to należy wskazać przepis aktu prawnego odnoszący się do ocenianego świadczenia.

Pamiętaj, że w przypadku gdy stawka podatku VAT nie jest uzależniona od zaklasyfikowania danego towaru lub usługi do odpowiedniej klasyfikacji (CN albo PKOB albo PKWiU), ale od spełnienia definicji (opisu) zawartej w odpowiednim przepisie ustawy o VAT lub pozycji załącznika do ustawy o VAT, przedmiotem postepowania zakończonego wydaniem WIS będzie zbadanie, czy opisany przez podatnika towar lub usługa spełnia tę definicję.

Jeden z ważniejszych elementów. Szczegółowy opis towaru/usługi. W ramach tego elementu opisujemy jego cechy, właściwości, skład – w przypadku towarów, a w przypadku usług – jej zakres, co daje klientowi, z czego się składa, itd.

Na tej podstawie, organ podatkowy zestawi to z cechami produktów/usług w klasyfikacji CN lub PKWiU i dokona przypisania do danej grupy.

Ważne by opis składu/budowy towaru lub usługi był szczegółowy, ponieważ o klasyfikacji do danej grupy mogę decydować elementy.W przypadku, gdy opis będzie niewystarczający organ podatkowy będzie nas wzywał do uzupełnienia wniosku o WIS, a w razie niedostatecznego uzupełnienia, wniosek o wydanie WIS zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.W ramach wniosku o WIS podatnik może podawać również materiały niejawne (tj. stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – np. skład chemiczny). Należy to zrobić w odpowiednim polu, ponieważ tam zawarte dane nie będą nigdzie upubliczniane. Ważne, żebyśmy się nie pomylili przy tym.  

Do wnioski o WIS (w odróżnieniu od wniosków o interpretację) można (a nawet trzeba) załączać załączniki pozwalające organowi podatkowemu lepiej zrozumieć z jakim świadczeniem ma do czynienia. 

W ramach załączników można przekazywać dokumentację techniczną, wynika badań laboratoryjnych, plany, szczegółowe opisy produktów – przygotowane przez producenta, czy umowy (np. dla usług, gdzie będzie określony szczegółowy zakres świadczenia).

Określamy ilość załączników, które wskazaliśmy wyżej (ile sztuk załączników).

W tej części informujemy organ podatkowy czy w stosunku do świadczenia będącego przedmiotem wniosku otrzymaliśmy wcześniej Wiążącą Informację Taryfową.

Wiążące informacje taryfowe (WIT) są decyzjami rozstrzygającymi o klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalającymi właściwy kod taryfy celnej dla określonego towaru. Z WIT spotkamy się najczęściej w sytuacji, gdy jesteśmy importerem towarów.

WIT dokonuje również klasyfikacji towarów na podstawie nomenklatury celnej. Jeżeli mamy więc WIT, to organ podatkowy przy klasyfikacji dla celów WIS ma ułatwione zadanie 🙂

Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA) to decyzja wydawana na potrzeby:

 • opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą,
 • organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi,
 • oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych.

WIA umożliwia uzyskanie, wiążącej organy podatkowe, informacji w zakresie klasyfikacji wg Nomenklatury Scalonej (CN) wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych.

Tym samym, WIA posługująca się CN również stanowi ułatwienie dla organu podatkowego przy wydawaniu WIS (mamy wskazany CN dla danego towaru).

Tu wskazujemy, czy w przeszłości (kiedy to było możliwe) otrzymaliśmy interpretację indywidualną wskazującą na stawkę podatku dla świadczeń, o klasyfikację których teraz występujemy.

Głównie chodzi o to, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której mamy interpretację wskazującą na jedno oraz WIS przyjmujący odmienne podejście.

Taka interpretacja też może być pomocna organowi podatkowemu przy zrozumieniu co jest przedmiotem klasyfikacji.

Tu wskazujemy łączną wysokość opłaty za WIS. 
Pamiętaj, 40 zł za każdy towar/usługę. 

Ważne, żeby potwierdzenie wniesienia opłaty załączyć do wniosku o WIS.

W razie pozostawienia wniosku o WIS bez rozpatrzenia, organ podatkowy dokona zwrotu opłaty – wskazujemy w jaki sposób i podajemy ewentualnie dane banku do zwrotu.

Ostatni element to informacja o załącznikach (ilości formularzy WIS-W/A) dołączonych do wniosku, jeżeli nie zmieściliśmy się z opisem towaru/usługi na formularzu.

Pamiętaj, że podpisując wniosek o WIS podpisujesz się pod odpowiedzialnością karną, że wszelkie zawarte w nim dane są prawdziwe.

Dodaj komentarz