Wnioski o dofinansowanie z PFR składne przez księgowych, bez właściwego umocowania, muszą zostać uzupełnione do końca roku

W dniu 9 lipca 2020 r. PFR opublikował najnowszą wersję raportu zawierającego odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – pytań i odpowiedzi jest już niemalże 200!!!

W swoim opracowaniu PFR odpowiada zarówno na pytania ważne dla podmiotów które dopiero planują złożyć wniosek o dofinansowanie (jak wynika z danych PFR środki wciąż są dostępne, a na koniec czerwca PFR wykorzystał od około 65% do około 75% dostępnych środków – w zależności od grupy przedsiębiorców) jak również tych, które otrzymały już środki z tzw. tarczy finansowej i istotne jest dla nich by nie musieć ich zwracać w całości.

Kto może podpisać wniosek o dofinansowanie PFR?

Wśród pytań, na które odpowiada PFR znalazło się m.in. pytanie istotne dla przedsiębiorców, którzy otrzymali środki z PFR, mimo iż wniosek o dofinansowanie został złożony przez osobę nieposiadającą odpowiedniego umocowania (np. księgowa bez pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, czy członek zarządu przy wieloosobowej reprezentacji). 

Wypełniając wniosek o dofinansowanie osoba składająca wniosek musiała oświadczyć, że posiada umocowanie do reprezentacji wnioskodawcy. Jeśli wniosek składał przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność czy członek zarządu z jednoosobową reprezentacją – nie ma problemu – oświadczenie jest prawidłowe.

Problem pojawia się natomiast przy reprezentacji wieloosobowej (wniosek składała jedna osoba) oraz przy wysyłaniu wniosku przez osoby postronne – głównie księgowych.

Jakie umocowanie?

W takiej sytuacji regulamin dofinansowania PFR wymagał posiadania pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie lub udzielonego z użyciem podpisu kwalifikowanego (nie mylić z zaufanym podpisem ePUAP). Oczywiście pełnomocnictwo powinno być udzielone przed złożeniem wniosku, zaś obie ww. formy pełnomocnictwa ujawniają datę jego udzielenia – co oznacza, że nie ma możliwości następczego udzielenia stosownego pełnomocnictwa do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie do PRF. Biorąc zaś pod uwagę realia pandemii, zwłaszcza na jej wcześniejszym etapie zorganizowanie podpisów notarialnie poświadczonych czy też wyrobienie podpisu kwalifikowanego mogło być problematyczne, zwłaszcza w przypadku kilkuosobowej reprezentacji.

Co z wnioskiem bez prawidłowego umocowania?

Na szczęście Regulamin dotacji PFR przewidział także taką sytuację – choć sam zapis regulaminu nie do końca jasno to przedstawia.

Otóż w przypadku, gdy wniosek o dotację został złożony przez osobę która nie posiada uprawnień do jednoosobowej reprezentacji wnioskodawcy – wniosek zachowa swoją moc, a środki przyznane nie będą podlegały zwrotowi, w sytuacji, gdy do końca roku podmiot otrzymujący dofinansowanie prześle do banku udzielającego dofinansowanie:

  • prawidłowo udzielone pełnomocnictwo (udzielone z podpisami poświadczonymi notarialnie lub z podpisem kwalifikowanym) lub
  • oświadczenie o związaniu tego podmiotu wszystkimi oświadczeniami złożonymi przez osobę składającą wniosek – w sytuacji, gdy osoba ta nie była umocowana do reprezentacji beneficjenta.

W rezultacie istnieje możliwość sanowania wadliwego wniosku o dofinansowanie, poprzez złożenie przez beneficjenta oświadczenia (stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu dofinasowania PFR). Oświadczenie to powinno zostać złożone z podpisami poświadczonymi notarialnie lub przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego.

Termin

Należy jednak pamiętać o dostarczeniu do końca roku do właściwego banku ww. dokumentów, tj. „uprzedniego” pełnomocnictwa lub „następczego” oświadczenia – w przeciwnym wypadku środki z PFR mogą podlegać zwrotowi.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem opublikowanym przez PFR, pytania i odpowiedzi tam zawarte będą zapewne pomocne w uzyskaniu samego dofinansowaniu jak również w określeniu i dochowaniu warunków częściowego umorzenia już przyznanego dofinansowania.

Odpowiedzi PFR: TUTAJ

Dodaj komentarz