Zmiany w podatkach dochodowych, VAT i Ordynacji podatkowej – od lipca 2020

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Wejście w życie ustawy planowane jest na 1 lipca 2020 r.

Dostosowanie przepisów ustaw o podatkach dochodowych do nowej PKWiU

Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów ustawy o CIT oraz ustawy o PIT do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2015 r., polegające na przyporządkowaniu nowych symboli i nazw grupowań.

Wpłaty na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT

Nowelizacja przewiduje również możliwość niestosowania przepisów dotyczących zwiększania przychodów lub wyłączania z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz dotyczących odpowiedzialności solidarnej w VAT, w następujących przypadkach:

1. dokonania przez podatników zapłaty należności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT:

  • służące do przeprowadzania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową wierzytelności pieniężnych (tzw. rachunki cesyjne) lub
  • wykorzystywane do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub
  • rachunki banku lub SKOK, niebędące rachunkami rozliczeniowymi, wykorzystywane do celów gospodarki własnej banku lub SKOK

– jeżeli bank, SKOK lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa powyżej lub

2. gdy zapłata została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności lub

3. gdy zapłata wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Ponadto termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty w wykazie podatników VAT (ZAW-NR) ma zostać wydłużony z 3 do 7 dni.

Zmianie ma ulec również organ podatkowy, do którego zawiadomienie ma zostać złożone. Dotychczas zawiadomienie należało składać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. Natomiast zgodnie z nowelizacją, ma to być naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty. Zawiadomienie ma być również składane jednorazowo przy pierwszej zapłacie należności przelewem na rachunek.

Doprecyzowanie przepisów dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box)

Nowelizacja doprecyzowuje także brzmienie przepisów o tzw. IP Box poprzez wskazanie, że obowiązek stosowania ceny rynkowej znajduje zastosowanie nie tylko do ustalenia dochodu, lecz również straty z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionej w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Doprecyzowano również, że dochód (strata) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej należy ustalać zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT(dochodem z danego źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła nad kosztami ich uzyskania. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów to różnica jest stratą z danego źródła).

Powyższe zmiany mają mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania dotycząca hipotetycznych kosztów finansowania własnego

Nowelizacja zakłada wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, zgodnie z którą potrącenia hipotetycznych kosztów finansowania własnego w CIT nie będzie można stosować gdy podatnik lub podmioty z nim powiązane dokonają nieuzasadnionych ekonomicznie czynności w celu umożliwienia potrącenia takich kosztów w rozliczeniu podatkowym z tytułu podatku dochodowego.

Zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji, prawo do podwyższania kosztów uzyskania przychodów nie będzie przysługiwało więc tym podatnikom, którzy układając odpowiednio stosunki zewnętrzne działają głównie w celu uzyskania korzyści podatkowej.

Zastosowanie przepisów o zatorach płatniczych zarówno do zaliczek miesięcznych jak i kwartalnych

Nowelizacja doprecyzowuje, że przepisy dotyczące zmniejszenia albo zwiększenia podstawy opodatkowania w przypadku nieuregulowania należności wynikających z transakcji handlowych mają mieć zastosowanie zarówno do zaliczek miesięcznych, jak i kwartalnych.

Rozszerzenie definicji deklaracji

Z uwagi na wątpliwości co do statusu prawnego sprawozdań o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego, po przeniesieniu regulacji ich dotyczących z ustaw o podatkach dochodowych do Ordynacji podatkowej, nowelizacja wskazuje wyraźnie, że sprawozdania te stanowią deklaracje w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Dodaj komentarz