Komplementariusz nie obniży podatku od zaliczki CIT zapłacony przez spółkę

Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w najnowszych interpretacjach wydanych w kwietniu.

Przypomnijmy, że w związku z opodatkowaniem spółek komandytowych podatkiem CIT, bardzo popularnym sposobem ucieczki przed podwójnym opodatkowaniem stała się zmiana statusu komandytariusza na komplementariusza spółki komandytowej (sami wspieraliśmy kilku klientów w takiej podmianie). Tego typu zmiana – dzięki możliwości proporcjonalnego odliczenia podatku CIT zapłaconego przez spółkę – w praktyce umożliwia zachowanie systemu jednokrotnego opodatkowania (a przy odpowiedniej konfiguracji – nawet obniżenie opodatkowania w stosunku do poprzedniego reżimu o 1,7%-5,7%). W połączeniu z systemem wypłat zaliczek na poczet zysku, który powszechnie funkcjonował w spółkach komandytowych wydawało się, że dla „nowych” komplementariuszy zasady opodatkowania mogą zmienić się tylko na lepsze (oczywiście za cenę pełnej odpowiedzialności).

Tymczasem właśnie kwestią wypłaty i opodatkowania zaliczek na poczet zysku zajął się ostatnio Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej wydając w drugiej połowie kwietnia kilkanaście (w zasadzie jednolitych) interpretacji. Dyrektor KIS stwierdził w nich, że zaliczki na poczet dywidendy wypłacane komplementariuszowi podlegają opodatkowaniu na moment ich wypłaty. Należnego z ich tytułu podatku nie można przy tym pomniejszyć o podatek CIT należny od dochodu spółki, przypadający proporcjonalnie na udział komplementariusza w zysku spółki (zgodnie z art. 30a ust. 6a ustawy o PIT), albowiem na moment wypłaty zaliczki na zysk nie jest jeszcze znana wysokość podatku CIT należnego od dochodu spółki za dany rok podatkowy. Z tego powodu obniżenie podatku od zaliczki. o proporcjonalny CIT zapłaconego przez Spółkę może nastąpić dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego. W konsekwencji, spółka komandytowa wypłacająca zaliczki na poczet zysku (dywidendy) na rzecz komplementariuszy powinna pobrać i odprowadzić do urzędu 19% zryczałtowany podatek od zysków kapitałowych (od całej kwoty zaliczki bez prawa do obniżenia o proporcjonalny CIT). Natomiast po zakończeniu roku komplementariusz powinien sam złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, by „skorzystać” z tego odliczenia. W efekcie organ wskazał, że jeśli w trakcie roku będą wypłacane zaliczki – to będą one na bieżąco „podwójnie” opodatkowane, zaś uzyskanie efektu jednokrotnego opodatkowania będzie możliwe na etapie stwierdzenia nadpłaty (o ile organ nie pokusi się o kontrolę u podatnika i nie zakwestionuje jego rozliczeń). W takiej sytuacji chyba lepiej się wstrzymać do końca roku z wypłatą, by zastosować art. 30a ust. 6a ustawy o PIT na spokojnie (lub finansować się do tego czasu pożyczkami od spółki).

Co jednak uderzające, stanowisko przedstawione w powyższych interpretacjach jest sprzeczne z najnowszym, wydanym kilka miesięcy wcześniej, wyrokiem NSA komplementariusza SKA (tu są te same zasady odliczenia). W wyroku tym (sygn. II FSK 2048/18 z 3 grudnia 2020 r.) NSA wskazał, że zaliczki na poczet dywidendy wypłacane komplementariuszom SKA nie podlegają opodatkowaniu, ponieważ na moment wypłaty zaliczki nie jest znana wysokość podatku od dochodu spółki, w związku z czym termin zapłaty podatku od takiej zaliczki powinien być przesunięty do momentu ustalenia dochodu spółki po zakończeniu roku podatkowego. Upraszczając, NSA w przedmiotowym wyroku stwierdził, że zaliczki wypłacane dla komplementariusza są neutralne podatkowo aż do zakończeniu roku, kiedy to może nastąpić ewentualna dopłata podatku.

Biorąc pod uwagę fakt, że analizowane interpretacje zostały wydana kilka miesięcy po wydaniu wyroku NSA może wskazywać, że organy podatkowe nie zamierzają go respektować, przez co proporcjonalne odliczenia podatku CIT przy wypłacie zaliczki na rzecz komplementariusza może być kwestionowane przez organy jako niedopełnienie obowiązków płatnika (spółki komandytowej).

Dodaj komentarz