Zmiany w podatkach – co się zmieniło i co nas czeka?

Ostatnie miesiące obfitują w wejście w życie szeregu zmian podatkowych. 

Duże zmiany, dotyczące VAT czy podatków dochodowych, są szeroko omawiane. Niemniej, zmiany podatkowe są rozsiane po wielu aktach prawnych.

W związku, poniżej, przygotowaliśmy krótkie podsumowanie tego tematu.

Jednocześnie pracujemy dla Was nad takim dużym podsumowaniem zmian w podatkach, które weszły w życie w 2020 r. oraz są planowane do wejścia na przestrzeni najbliższych miesięcy. 

Mały przedsmak poniżej.

Nowa matryca stawek VAT

Zamiast Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) będzie stosowana:

– Nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz

– aktualna Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

Wprowadzona zmiana ma uprościć stosowanie przepisów dotyczących stawek dzięki objęciu jedną stawką w jak największym stopniu całych grup towarowych (działów CN).

Nowe załączniki nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT (8% i 5% stawka VAT) będą zawierały mniej pozycji.

Sprawdźcie, czy w przypadku Waszych klientów nie spowoduje to problemów ze stawkami.

Wiążące informacje stawkowe (WIS)

WIS to decyzja administracyjna, która zawiera opis towaru albo usługi, albo kilku towarów lub usług, które razem składają się na jedno świadczenie, a także ich klasyfikację i właściwą stawkę VAT. Nie należy tej instytucji mylić z interpretacją indywidualną, gdyż np. zakres wniosku oraz zakres badania stanowiska podatników jest inny (szerszy przy WIS). Jednocześnie, podatnicy posiadający WIS podlegać będą ochronie co do stosowanych stawek VAT, analogicznie jak w przypadku interpretacji indywidualnych.

Wiążące informacje stawkowe ma dotyczyć nowej matrycy VAT (wyjątkiem są wydawnictwa prasowe i książkowe), w związku z tym ochrona wynikająca z WIS wydanych po 1 listopada 2019 r. będzie obowiązywać dopiero od 1 lipca 2020 r

WIS będzie wiązać organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana –w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem. 

Na podstawie WIS zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej  z ochrony będą mogli również korzystać inni podatnicy. 

Instytucja godna uwagi.

O WIS napiszemy szerzej w odrębnym wpisie.

Rozliczanie VAT od importu towarów

Więcej podatników będzie mogło rozliczać VAT z tytułu importu towarów do 25 dnia następnego miesiąca od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej. 

Z możliwości rozliczania VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej będą bowiem mogli skorzystać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, jeżeli będą dokonywać zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych. 

Warunek ten nie będzie miał zastosowania do podmiotów posiadających pozwolenie na stosowanie uproszczeń,i do podmiotów posiadających status upoważnionych przedsiębiorców (AEO).

Podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT będą wyłączeni z możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT. 

Transakcje łańcuchowe

Jeśli towary będą wysyłane lub transportowane z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego, wysyłka lub transport tych towarów będą przyporządkowane wyłącznie dostawie dokonanej do podmiotu pośredniczącego (tj. innego niż pierwszy w kolejności dostawcę towarów, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz). 

Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy podmiot pośredniczący przekaże swojemu dostawcy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary będą wysyłane lub transportowane, wysyłkę lub transport będzie się przypisywać wyłącznie dostawie dokonanej przez ten podmiot

Magazyny typu call-off stock

W przypadku magazynu konsygnacyjnego towary w nim składowane nie są przeznaczone dla znanego nabywcy.

Magazyn call-off stock stanowią magazyn w którym towary są przeznaczone dla z góry określonego odbiorcy.

Skorzystanie z procedury magazynu call-off-stock będzie wyłączać stosowanie zasad typowych dla rozliczania VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych z chwilą przemieszczenia towarów, ale będą musiały być spełnione określone w ustawie o VAT warunki (m.in. dane nabywcy muszą być znane podatnikowi wysyłającemu lub transportującemu towary w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu, konieczne jest rejestrowanie przemieszczenia towarów w specjalnej ewidencji).

Maksymalny okres przechowywania towarów w magazynie call-off stock bez powstania obowiązku podatkowego będzie wynosić 12 miesięcy (w przypadku magazynów konsygnacyjnych wynosił on 24 miesiące)

Raportowanie schematów podatkowych – od lipca 2020

Najistotniejsze zmiany dotyczą raportowania schematów podatkowych transgranicznych – obowiązek ponownego ich raportowania.

Numer zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego (NZSPT) będzie nadawany przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej na potrzeby wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

W przypadku schematów podatkowych transgranicznych potwierdzenie nadania numeru schematu podatkowego (NSP) będzie zawierać również NZSPT.

Pełnomocnictwo szczególne do działania w sprawie MDR będzie upoważniać również do działania w innych sprawach z tego samego zakresu, chyba że w pełnomocnictwie zastrzeżono inaczej.

Doprecyzowano również:

– określenie szczególnej cechy rozpoznawczej dotyczącej schematu podatkowego, w którym uczestniczy odbiorca płatności z raju podatkowego;

– regulacje dotyczące elektronicznego sposobu przekazywania informacji do szefa KAS.

Ale zmian jest dużo więcej – zwłaszcza planowanych…

W związku z tym pracujemy nad szerszym opracowaniem zmian, które weszły oraz są w procesie legislacyjnym.

Sporo nas czeka w zakresie podatków dochodowych, zmieniono poszczególne przepisy ustawy o VAT czy akcyzy.

Opracowanie będzie liczyło kilkadziesiąt stron, gdzie wskażemy:

  • jaki podatek,
  • jaka jest istota zmiany,
  • jaka ustawa lub rozporządzenie to reguluje
  • no i na jakim etapie są zmiany (czy weszły czy w trakcie procesu legislacyjnego i kiedy można się ich spodziewać). 

Materiał ten prześlemy do osób zapisanych do naszej listy – w podziękowaniu za zaufanie.

Dodaj komentarz